Эрдэнэ Зуу музейг
2011-2017 онд үзсэн аялагч, жуулчдын нийт тоо

2011 он
25,014
2012 он
37,520
2013 он
40,480
2014 он
40,163
2015 он
41,550
2016 он
42,789
2017 он
47,400