“Хосгүй гайхамшигт түүх, соёлын өвийн тухай болон гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” талаар мэдээлэл бэлтгэн хүргэж байна.

Дэлхийн өв-Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газрын хамгаалалтын захиргаа Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын прокурорын газартай хамтын ажиллагааны хүрээнд “Хосгүй гайхамшигт түүх, соёлын өвийн тухай болон гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” талаар мэдээлэл бэлтгэн хүргэж байна.