Өндөр сантын тахилгат хайрхан

Энэхүү хайрхан нь Архангай аймгийн Хотонт сумын нутаг, далайн төвшнөөс дээш 2312 м-ийн  өндөрт  “Өндөр сант” хэмээх газарт оршдог. Хайрханыг   зуны дунд сард зөвхөн цагаан идээгээр тахидаг онцлогтой.