Орхоны хөндийн ”Адуучдын баяр”

Хугацаа:
Эвент болох газар:

Хугацаа:
6 сард

Эвент болох газар:
Хотонт сумын төвөөс 53 км