Морин поло

Хугацаа:
Эвент болох газар:

Хугацаа:
7 сард

Эвент болох газар: 
Элстэйн ам Хужирт сумын төвөөс 28 км