1. Дэлхийн соёлын болон байгалийн өвийг хамгаалах тухай конвенци 1972
  2. Дэлхийн соёлын болон байгалийг өвийг хамгаалах тухай конвенцийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны удирдамж 1976
  3. Соёлын биет бус өвийг хамгаалах тухай конвеци 2003
  4. Соёлын илэрхийллийн олон төрлийг хамгаалах болон хөхиүлэн дэмжих тухай конвенци,  2005
  5. Монгол Улсын үндсэн хууль 1992
  6. Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль 2014
  7. Соёлын тухай хууль 2002
  8. Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого