“Туурайн төвөргөөн” шинэ хөгжим ардын урлагийн олон улсын их наадам

Хугацаа: 7 сард
Эвент болох газар: Эрдэнэ Зуу хийд, Хархорин сумын төв